مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمد حسین
نام خانوادگی:قندی
نخصص ها:فقه و اصول